ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ