Тусгай зөвшөөрөл

НэрБаталсанДугаарФайл
Эрүүл мэндийн чиглэрээр мэргэжилийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, хүчингүй болгох тухай2021.06.28А/249Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай2020.07.20A/302Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн коммисын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай2020.07.20А/301Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай2020.07.10А/23Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай2020.06.29A/266Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай2020.01.30A/43Үзэх
Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах түтгэлзүүлэх тухай2019-12-26А-437Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах тухай2018-12-26А-518Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай2019-06-27А-213Үзэх
Тусгай зөвшөөрөл олгох сунгах тухай2019-05-06А-154Үзэх