Aвлигатай тэмцэх газрын иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх нээлттэй хаалганы өдөр